Общи условия за ползване на интернет сайта www.sofia-underground.com/ и предоставяните чрез него услуги

С използване на интернет сайта www.sofia-underground.com, всяко негово меню, категория или подкатегория,секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернетсайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговотоизползване. Обвързването от общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата надопълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функионалности и други. sofia-underground.com си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднага след приемане на решение за влизането им в сила. Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвате този интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия. Ако имате някаквивъпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта sofia-underground.com, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Контакти” на титулната ни страница.I.

Дефиниции
Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите общи условия имат следното значение:

1) IР Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернетмрежа.

2) Акаунт представлява профилът на Потребителя в интернет страницата на sofia-underground.com, съдържащ сбор от данни на Потребителя, включващи Потребителско име и Парола за вход, които позволяват на Потребителя да достигне до определени части на Интернет сайта и чрез които са достъпни част от услугите и информацията.

3) Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през sofia-underground.com, отвеждащ потребителя към други интернет страници.

4) Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизиранипротоколи.
 
5) ЗЗЛД означава българския Закон за защита на личните данни ;
 
6) Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SРАМ, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack – DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикванеинсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 
7) Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес sofia-underground.com.
 
8)Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от сайт.
 
9) Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 
10)Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка наданни.
 
11)Информационни материали означава обяви, предложения, известия, рекламни и промоционални материали, периодични информационни бюлетини, брошури, статии, новини, анкети, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други, които Потребителят се съгласява да получава със създаването на Акаунт.
 
12)Общи условия означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата sofia-underground.com;
 
 

13)Парола за вход е персонален цифрен/буквен/знаков код, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и дава право на достъп до неговия Акаунт в Интернет сайта

14)Пасивно поведение означава ненапускането на сайта sofia-underground.com или други под-страници на основния домейн (в случаите са достигнати директно чрез интернет търсачка), след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

15)Потребител на Интернет сайта е всяко дееспособно физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници или сайта sofia-underground.com чрез пренасочване от друг уебсайт.

16)Потребителско име е посочен от потребителя персонален адрес на лична електронна поща (e-mail), посредством който последният се индивидуализира при регистрацията си в уебсайта на sofia-underground.com

17)Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективноневъзможно.

18)Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол НТТР, НТТР5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали иресурси.

19) sofia-underground.com е управяван от „Райътон“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203682501, със седалище и адрес на управление в Република България, гр.София 1172, жк. Дианабад, бл. 31Б, вх. А, както и всички свързани лица.

II. Предмет на Общите условия

1. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта sofia-underground.com и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между sofia-underground.com, от една страна и Потребителите, отдруга.

2. Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен само и изключително посредством използване на публично достъпната Интернет страница sofia-underground.com. Интернет сайтът представлява информационен масив, съдържащ Информационни материали както на sofia-underground.com, така и на трети лица. sofia-underground.com не носи никаква отговорност за съдържанието на Информационните материали на трети лица.

III. Обща информация

3. sofia-underground.com декларира,че интернетстраницата sofia-underground.com е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.

4. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия се отнасят в две категории:

4.1Регистрирани потребители – тези, създали свой личен Акаунт в електронната система, посредством достъпната в реално време (on-line) електронна форма за регистрация;

и

4.2Нерегистрирани потребители – тези, които посещават Интернет страницата без да извършват регистрация и без да са открили свой личенАкаунт.

5. Регистрираните Потребители имат право да използват своя Акаунт във връзка с всички услуги, рекламни съобщения и кампании, гласуване и оставяне на коментари.

IV.Регистрация в sofia-underground.com

6. Достъпът до услугите е позволен на всеки Потребител, който е създал и регистрирал Акаунт в електронната система на sofia-underground.com. Регистрацията на Интернет сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр, като зададете съответно минимално изискуеми данни. При успешно приключване на регистрацията Потребителят ще притежава лично Потребителско име и Парола за вход, с които ще може да влиза в създадения му в Интернет сайта личен Акаунт.

7. Всеки Потребител може да има само един Акаунт. sofia-underground.com не допуска да се споделя един Акаунт между няколко Потребителя.

V. Права и задължения на sofia-underground.com

8. sofia-underground.com има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация свързана пряко или непряко свързано с дейността, която извършва под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйкия за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, взависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.

9. sofia-underground.com се задължава да предприеме необходимото така, че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това, обаче, sofia-underground.com не носи никаква отговорност за валидността или верността на Информационните материали, предоставени на Потребителите. Потребителите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат използването на Интернет сайта.

10.sofia-underground.com се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.

11.sofia-underground.com има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определени Потребители в следните случаи:

11.1Потребителят разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет сайта sofia-underground.com, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;

11.2Потребителят с действията си накърнява доброто име на sofia-underground.com, нарушава законите в Република България или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

12.В случай на осъществени неправомерни действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, sofia-underground.com има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

13.sofia-underground.com има правото да изисква от Потребителите допълнителна информацияи/или декларации съгласно от Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, във връзка с извършването на конкретна операция.

14.sofia-underground.com има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

VI.Права и задължения наПотребителя

15.Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общиусловия.16.При създаването на Акаунт в електронната система на sofia-underground.com Потребителят се задължава да предостави следната минимално изискуема информация: име, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща (e-mail). От Потребителя може да бъде изискано и предоставянето на допълнителна информация, като нейното предоставяне ще бъде от доброволен характер.

17.Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят (регистриран или нерегистриран) не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на sofia-underground.com.

18.Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при използването на Интернет сайта.

19.Потребителят няма право да използва Акаунтите на други Потребители, нито да предоставя своя Акаунт за ползване от други лица. Той е длъжен да пази в тайна Паролата за вход.

20.Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта, както и действия,които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други Потребители.

21.Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от „Райътон“ ООД съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща Приложение No 1 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

VII. Директен маркетинг

22.Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява по подразбиране да получава Информационни материали от sofia-underground.com и неговите партньори.

23.Отказът от получаване на Информационни материали от страна на Потребителя може да бъде направен по всяко времепосредством:

20.1.използването на специално указана интернет връзка, която се съдържа в Информационните материали;

20.2.отказ от получаване на Информационните материали чрез страниците с ограничен достъп в специалната част на всеки Акаунт;

20.3.свързване чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта, без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

24.Отказът от получаване на Информационните материали от страна на Потребителя не означава, че той отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.

25.sofia-underground.com си запазва правото да избира към кого да изпраща Информационните материали, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Информационни материали без всякакви бъдещи ангажименти от страна на sofia-underground.com или допълнително предизвестие.

26.С приемане на тези Общи условия всеки Потребител на sofia-underground.com се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него e-mail адрес от sofia-underground.com, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама.

27.sofia-underground.com си запазва правото да избира към кого да изпраща такива съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане съобщения отделни контакти на Потребител без всякакви бъдещи ангажименти от страна на sofia-underground.com и без допълнително предизвестие.

28.Всеки Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава съобщения от sofia-underground.com за целите на директния маркетинг и реклама, като напише съобщение на e-mail: info@sofia-undeground.com.

29.Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от sofia-underground.com съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща Приложение No 1 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част оттях.

30. sofia-underground.com ще използва IP адресите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им с Интернет сайта, за технически цели. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и могат да бъдат използвани за статистически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни от Потребителите за целите на предоставяне на услуги на Интернет сайта sofia-underground.com.

31.sofia-underground.com декларира, че преминаването през Интернет сайта sofia-underground.com генерира файлове – „бисквитки”, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи Интернет сайта, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който Интернет сайта sofia-underground.com се използва. Лице, използващо Платформата,може да блокира процеса на генериране на файлове – „бисквитки” по всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. sofia-underground.com декларира, че когато опцията за записване на файлове – „бисквитки” е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Интернет сайта sofia-underground.com, които могат да включват по- бавно от обичайното изпълнение на операции или неизпълнението им, както невъзможност от предоставяне на елементи от информацията налична в сайта. Подробна информация за начина, по който sofia-underground.com събира и използва на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката за използване на „бисквитки“, представляваща Приложение No 2 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

32.Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава предварително своето изрично и не отменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения“, отправяни от sofia-underground.com по електронната поща, посочена от него при създаванена Акаунт в електронната система на sofia-underground.com. В случай, че Потребителят не желае да получавас ъобщения sofia-underground.com разполага с възможностда се отпише чрез изрично указан линк, присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

VIII.Интелектуална собственост

33..

34.Съдържанието на Интернет сайта не може да се копира или репродуцира, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки Потребител има право да отпечатва цели страници от Интернет сайта за своя лична употреба с нетърговска цел при следните условия:

34.1 нито един документ или свързани с него графики от Интернет сайта да не бъдат изменяни по никакъвначин;

34.2 нито една графика от Интернет сайта да не бъде използвана отделно от съответния текст;

34.3 авторското право, търговската марка или други декларации на sofia-underground.com да присъстват във всичкикопия;

34.4 не се нарушават авторските права на sofia-underground.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваното съдържание на Интернет сайта;

34.5не се нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия.

35.Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайта sofia-underground.com са собственост на sofia-underground.com или на трети лица.

36.Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; използват, свързват, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на sofia-underground.com, включително всякакво съдържание от Интернет сайта извън sofia-underground.com, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на sofia-underground.com.

37.Всяко използване на съдържанието на Интернет сайта за други цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия или в друг документ, който ги придружава ако такъв има, е забранено.

38.Употребата на публикуваната в Интернет сайта информация, респ. на неговото съдържание други Сайтове е забранена.

39.За всяко нарушение на интелектуалната собственост, която е обектна закрила съгласно настоящия раздел VIII, включително, но не само настоящите Общи условия, sofia-underground.com има право да търси отговорност на нарушителя за реално претърпени вреди и/или пропуснати ползи по съответния законовред.

IX.Отговорност и гаранции

40.Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на sofia-underground.com в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.

41.Чрез използването на Интернет сайта sofia-underground.com в т.ч. неговото съдържание или предоставяните чрез него услуги Потребителят носи отговорност за всички неправомерни последствия, настъпили от това използване. Потребителят носи отговорност за всякакви имуществени, неимуществени или вреди от всякакъв друг характер, причинени на Интернет сайта sofia-underground.com по отношение на неговото съдържание или предоставяните чрез него услуги, пред sofia-underground.com или трето лице.

42.sofia-underground.com и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение и отговорност за всякакви загуби или щети, понесени от Потребителя или други лица, в някаква връзка с използването на Интернет сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Интернет сайта, или във връзка с типа на представеното съдържание на Интернет сайта; грешки или пропуски в съдържанието; Уебсайтове, свързани с Интернет сайта, или материалите на такива Уебсайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на Интернет сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Интернет сайта или Уебсайтове, свързани със Интернет сайта. Настоящите условия не изключват или ограничават единствено отговорността на sofia-underground.com, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство към момента на претендираното събитие, нанесло вреди.

43.sofia-underground.com не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на Интернет сайта sofia-underground.com, когато последните са обусловени от повреди и/или сривове.

44.sofia-underground.com не предлага никакви директни или косвени гаранции, че предоставяните чрез Интернет сайта услуги ще задоволяват и ще отговарят на представите и персоналните изисквания на Потребителя и ще бъдат сигурни и лишени от каквито и да било пропуски.

45.Операторите, ръководителите и/или собствениците на Интернет сайта не носят отговорност относно щети, настъпили в резултат на, но не ограничително, придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзки, транзакции или сътрудничество, които могат да бъдат осъществени между Потребителите и някое от лицата, които директно или индиректно рекламират на Интернет сайта на sofia-underground.com.

46.sofia-underground.com не носи отговорност вслучай, че Потребителят бъде подведен от трети лица.

47.sofia-underground.com не носи отговорност за допуснати технически грешки или неточности в съдържанието на Интернет сайта.

48.Всеки Потребител, който сметне, че съдържанието на Интернет сайта накърнява авторско право или друго сродно такова може да се свърже с sofia-underground.com.

X. Уведомления

49.Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до електронна поща, посочена от него след регистрацията му на Интернет сайта на sofia-underground.com.

50.В случай, че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя Акаунт. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща ще се считат за получени.

51.Всички съобщения и изявления, в т.ч. търговски съобщения, адресирани от която и да е от страните на посочените в sofia-underground.com адреси, в т.ч. електронни, се считат за получени и приети от другата страна след изтичане на 3 (три) дни от тяхнотоизпращане.
 
52.Контактите, осъществени от страна на sofia-underground.com чрез средства за дистанционна (електронна) комуникация (например е-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента наизпращането.
 
53.Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет сайта, Потребителят позволява на sofia-underground.com да използва данните му за обратна връзка посредством наличните начини, включително и по електронен път.
 
54.Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава sofia-underground.com да осъществи обратна връзка с Потребителя.
 
XI. Други условия
 
55.Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.
 
56.Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.
 
57.Възникналите спорове между страните произтичащиотили във връзкасползването на Интернет сайта на sofia-underground.com, с изключение на тези, по които двете страни постигнат  съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.
 
58.Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.
 
59.Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта sofia-underground.com и влизат в сила незабавно.
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ # 1
Политика за защита на личните данни на интернет сайта sofia-underground.com
 
Интернет сайтът https://sofia-underground.com (наричан по – долу „Сайт“) се управлява от „Райътон“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК203682501, със седалище и адрес на управление  в Република България, гр.София 1172, жк. Дианабад, бл. 31Б, вх. А (наричано по – долу „Дружеството“ или„Администратор“). Дружеството предоставя информация относно обхвата на съгласието на Потребителя за обработка на личните данни, предоставени доброволно от Потребителя (както е дефиниран в Общи условия за ползване на интернет сайта https://sofia-underground.com/ и предоставяните чрез него услуги) чрез приемане на Общите условия и настоящата Политика за защита на личните данни. Личните данни на Потребителя се обработват от Администратора в съответствие с принципите, предвидени в българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Наредба No 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически иорганизационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, приета от българската Комисия за защита на личните данни.
 
1. Регистрите на лични данни на Потребителите са заявени за вписване при българската Комисия за защита на личните данни и са вписани в публичния регистър на регистрите на лични данни. Информация относно регистрите на лични данни е достъпна на www.cpdp.bg.
 
2. Дружеството е администратор на личните данни на Потребителите по смисъла на ЗЗЛД
 
3. Основание за обработката на личните данни от страна на Администратора е изричното съгласие на Потребителя за обработка на данни, предоставено при регистрацията на Потребителя на Сайта и с оглед поддръжка на неговия потребителски профил, оправомощаването за обработка на лични данни, необходимо съгласно закона за изпълнение на договора, сключен с Потребителя, за уреждането на услугите, предоставени от Дружеството на Потребителя и за постигане на допустими от закона цели, преследвани от Администратора, включително маркетингови цели, в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЗЛД. Обработването на лични данни на Потребителя обхваща всички лични данни, предоставени от Потребителя за целите на извършване на регистрация на Сайта.
 
4. Администраторът обработва личните данни на Потребителите съгласно условията, изложени по–долу, за целите на създаване, управление и употреба на техните профили на Сайта.
 
5.При регистриране на профил на Сайта, Потребителят предоставя лични данни като презиме, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща (e-mail), за да регистрира и поддържа Акаунт на Сайта. Потребителят не е задължен да предоставя посочените данни, но в този случай Администраторът няма да има възможност да изпълни Общите условия и следователно Потребителят няма да може да използва Сайта, в пълната му функционалност достъпна за регистрирани потребители.
 
6. Личните данни на Потребителя се използват за допустими от закона цели, преследвани от страна на Администратора и за изпращане на Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта https://sofia-underground.com/ и предоставяните чрез него услуги) на Потребителят (за което Потребителят предоставя своето съгласие чрез създаването на Акаунт). Броят на Информационни материали, изпращани от Администратора, може да е различен. Към всеки един момент Потребителят има право да поиска писмено да се преустанови получаването от негова страна на подобни Информационни материали.
 
7. Към всеки един момент Потребителят има право на достъп до своите лични данни и право да изменя (допълва) своите лични данни, както и да оттегли съгласието си за обработка на неговите/нейните лични данни или да възрази срещу получаването на Информационни материали, без да посочва причина за това. Оттеглянето или отправянето на възражение, що се отнася до степента на обработка на личните данни за извършване на регистрация и поддържане на Акаунт на Сайта, се подават посредством електронна поща, изпратена на e-mail: info@sofia-underground.com или, що се отнася до данните, които се обработват за маркетингови цели, чрез отписване посредством натискане на връзката за отписване в края на съобщението, съдържащо Информационните материали. След оттегляне на съгласието или отправянето на възражение, личните данни на Потребителя вече няма да бъдат използвани за посочените цели. Потребителят може да измени/допълни своите лични данни като директно внесе промени чрез влизане в своя Акаунт на Сайта или като изпрати заявление за това от адреса на електронната поща, регистрирана от Потребителя на Сайта, на имейл info@sofia-underground.com.
 
8. Администраторът може да предоставя личните данни на Потребителите на субекти, които имат право да ги получават съгласно приложимото законодателство, включително на лица, на които е възложено обработването на лични данни. Лицата, на които е поверена обработката на лични данни въз основа на отделен договор, са длъжни да спазват принципите за поверителност и сигурност на личните данни, и по – конкретно, да не предоставят достъп до данните на неоправомощени лица и да използват физически и технически мерки за сигурност, които са подходящи за метода на обработка на данните. При писмено поискване от страна на Потребителя, Дружеството му/й предоставя подробна информация относно субекта, на когото е поверена обработката на личните данни, обхвата на поверените данни и датата на прехвърляне на данните. В допълнение, по този ред Дружеството също така предоставя достъп до актуална и подробна информация относно техническите мерки, които се използват или предоставят от Администратора, за предотвратяване на придобиването и изменянето на личните данни. С използването на Сайта Потребителят се съгласява неговите/нейните данни да бъдат обработвани до степента и по начина, описани по – горе, и за посочените в настоящата Политика цели. На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с настоящото давам своето изрично, конкретно и информирано съгласие за обработка на личните ми данни (посочени във формуляра за регистрация) от страна на „Райътон“ ООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203682501, със седалище и адрес на управление  в Република България, гр.София 1172, жк. Дианабад, бл. 31Б, вх. А, свързани с осъществяването на дейността на Интернет сайта https://sofia-underground.com. Известно ми е правото да осъществявам достъп и да внасям поправки в доброволно предоставените лични данни в съответствие с чл. 26 и следващите от ЗЗЛД. Също така предоставям своето изрично, конкретно и информирано съгласие за прехвърляне на лични данни от страна на Дружеството към администратори на лични данни и/или лица, обработващи лични данни, намиращи се в държави извън ЕС/ЕИП, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните по смисъла на чл. 36а, ал. 2 ЗЗЛД за описаните по –горе цели. Известно ми е, че не-предоставянето на лични данни може в значителна степен да затрудни или възпрепятства нормалното осъществяване на дейността на Интернет сайта https://sofia-underground.com. Съгласен съм да получавам посредством електронна поща от „Райътон“ ООД или негови партньори Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта https://sofia-underground.com/ и предоставяните чрез него услуги). Информиран съм, че в случай, че не желая да продължа да получавам Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта https://sofia-underground.com и предоставяните чрез него услуги) от „Райътон“ ООД мога да се откажа от получаването на електронна поща по начина указан в Общите условия.

ТипОписание
НеобходимиТе са абсолютно необходими за правилното функциониране на уебсайта https://sofia-underground.com/ или за дадена функционалност, която Потребителят иска да използва.
ФункционалниТе са важни за изпълнението на услугата защото:
– служат за обогатяване на функционалността на услугата. Без тях, услугата ще работи правилно, но това ще бъде коригирано от предпочитанията на Потребителя;
– са предназначени да осигурят високо ниво на функционалност на услугата. Без настройките, записани в една „бисквитка“, може да се намали нивото на функционалността на уебсайта https://sofia-underground.com/, но това не трябва да пречи на пълното муизползване;
– са много важни за функции на услугата. Тяхното заключване ще предизвика избраните функции да не работят правилно.
БизнесБлокирането им няма да попречи на пълната функционалност на сайта, но може да намали нивото на обслужване и поддръжка поради липсата на изпълнение на рекламни ангажименти, поети от „Райътон“ ООД, които генерират доход и спомагат за субсидиране, поддръжка и развитие на функционалностите на уебсайта https://sofia-underground.com. Тази категория включва например „бисквитките“ от различни реклами на уебсайта https://sofia-underground.com.

II. Видове „бисквитки“ според времето, за което „бисквитките“ ще бъдат запазени в устройството наПотребителя:

ТипОписание
Временни„бисквитки“Бисквитките, поставени по време на престоя в уебсайта https://sofia-underground.com/ (сесията) се заличават, когато тя е затворена.
Постоянни„бисквитки“Те не се изтриват, когато затворите браузъра си и остават в устройството на Потребителя за определен период от време или без срок на валидност, в зависимост от настройките на „Райътон“ ООД.

III. Видове „бисквитки“ според произхода – администратора, който управлява „бисквитките“:

ТипОписание
Бисквитки от сайта sofia-underground.comБисквитки поставени директно от „Райътон“ ООД
Външни бисквитки (бисквитки от трети страни)“Бисквитки, поставени от трети страни, със съгласието на „Райътон“ ООД. Тези трети страни могат да имат други стандартни политики за бисквитките, различни от упоменатите в тази политика. „Райътон“ ООД работи с доставчици на услуги и рекламни мрежи за проследяване и управление на информацията от бисквитките и дейностите ви докато използвате услугите, както и вашите онлайн дейности във времето и между различни уеб сайтове и устройства. Например, трети страни могат да използват бисквитки, за да доставят реклами според вашето посещение. Някои страници могат да използват уеб маяци от Yahoo. В допълнение на използването на данните от нас, с цел да се анализира активността на посетителите, Yahoo! може да използва анонимна информация за посещението ви, за да подобри своите продукти и услуги и реклами за стоки и услуги, които могат да представляват интерес за вас. „Райътон“ ООД е въвел и Google Анализ (Google Analytics). Google Анализ е аналитичен инструмент на Google, който помага на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат как посетителите им се ангажират с техните собствености. Той можеда използва наборот „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. Основната „бисквиткa“, използвана от Google Анализ, е „_ga“.Освен за отчитане на статистически данни за употребата на уебсайта Google Анализ може също да се ползва, заедно с някои от рекламните „бисквитки“, за подпомагане на показването на по-подходящирекламивпродуктитена Google (като Google Търсене) и в мрежата.

IV. Видове „бисквитки“ според преследваната цел:

ТипОписание
Конфигуриране на услугитеИзползват настройките, функциите и други услуги на уебсайта https://sofia-underground.com/.
Безопасност и надеждност на услугатаОсигуряватвъзможностизапроверканаавтентичносттаи оптимизират производителността на уебсайта https://sofia-underground.com/.
ЗаверкаПредоставят информация, когато Потребителят е извън линия (офлайн), така че уебсайът https://sofia-underground.com/ да може да запази съответната информация и функции
Сесия състояниеЗаписват информацията за това как Потребителят използва уебсайта https://sofia-underground.com/. Те могат да включват най- посещаваните страници или съобщения за грешки, които се появяват на някои страници. Бисквитките се използват за съхранение на т.нар. „състояние на сесията“, за да помогнат за подобряване на услугата и повишаване на комфорта на сърфиране.
ПроцесиПозволяват гладкото функциониране на уебсайта https://sofia-underground.com/ и неговите функции.
РекламаПозволяват показването на реклами, които са по-интересни за Потребителите.
МестоположениеПозволяват персонализиране на информацията, показвана за местоположението на Потребителя.
Анализ и изследвания, одит на аудиториятаПозволяват на „Райътон“ ООД да разбере по-добре предпочитанията на Потребителите си и чрез проведения анализ да подобри и развие продуктите и услугите. Обикновено „Райътон“ ООД събира анонимна информация и данни затенденциите на процеса, без да се идентифицират Потребителите и/или личните им данни.

V. Видове „бисквитки“ според намесата в личния живот на Потребителите:

ТипОписание
БезвреденВключва бисквитки:
-необходими гладкото функциониране на уебсайта https://sofia-underground.com/ и неговите функции;
-необходими за обезпечаването на функционалността на уебсайта https://sofia-underground.com/ на дадено действие, което няма нищо общо с проследяването наП отребителя.
ПрегледИзползва за проследяване на Потребители, като не съдържат информация за идентифицирането на Потребителя.

„Бисквитки“ и личните данни

Личните данни, които са събрани от „бисквитките“, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции на уебсайта https://sofia-underground.com/, свързани със самия Потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица.

Изтриване на „бисквитки“

Браузърът по подразбиране позволява поставянето на „бисквитки“. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управлениена „бисквитки“ в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато бисквитка, бъде закачена на устройството на Потребителя. Подробна информация за възможностите и как се използват „бисквитките“ е на разположение в настройките на браузъра.Ограничаването на употребата на „бисквитките“ може да засегне някои от функционалностите, които уебсайта https://sofia-underground.com/ предоставя на Потребителя.